WFE 2017

GPCA Dubai

GPIC Bahrain 2017

Jeddah NATPET 2017

Kuwait EQUATE 2017

Muntajat – China Guangzhou 2017

Muntajat Australia 2017

Muntajat Shanghai China 2017

ORPIC Oman 2017

OXEA Germany 2017

PetroRabigh Rabigh 2017

Sadara – Hafr Al Batin 2017

Sahara Jubail 2017

S-Chem Jubail 2017

TASNEE Naariyah 2017

Abu Dhabi – Borouge

Borouge – Mumbai 2017

Borouge – Ruwais 2017